REKLAMACJE

1. W przypadku niezgodności Zestawu Upominkowego z Zamówieniem, Klient winien
powiadomić o tym Sklep niezwłocznie po powzięciu informacji w tym zakresie.
Informacja o niezgodności winna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej
https://swiatecznekosze.pl, lub pisemnie adres w Warszawie, MediaStyle Sp. z o.o.
przy ul. Instalatorów 23, 02-237.

2. Reklamacja winna szczegółowo opisywać rodzaj niezgodności z Zamówieniem.

3. W przypadku gdy Klient odbiera Zestaw Upominkowy bezpośrednio ze Sklepu, winien
on w trakcie odbioru sprawdzić Zestaw pod kątem jego zgodności z Zamówieniem
oraz zgłosić wówczas wszelkie możliwe uwagi. Wszelkie niezgodności zgłoszone
później nie będą uwzględniane, chyba że Klient wykaże, iż przy zachowaniu
należytej staranności nie mógł zidentyfikować usterki Zestawu Upominkowego.

4. Sklep zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni
od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sklep powiadomi
Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu
reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Strony mogą uzgodnić sposób
rek ompensaty dla Klienta. W przypadku odmowy uznania rekompensaty, Klient może
dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem powszechnym.

5. W przypadku zgłoszenia uwag co do przekroczenia terminu dostawy lub uszkodzenia
opakowania lub Zestawu Upominkowego, Sklep przed rozpatrzeniem reklamacji
skieruje sprawę do firmy przewozowej/kurierskiej. Powyższe może wydłużyć termin
rozpatrzenia reklamacji.

6. Sklep zastrzega, iż wszelkie ewentualne różnice dotyczące zdjęć Zestawów
Upominkowych umieszczonych na stronie https://swiatecznekosze.pl, a wynikające z
indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (w rodzaju proporcji Zestawów,
elementów i ich ułożenia w ramach Zestawu, koloru itd.) nie mogą być podstawą do
reklamacji Zestawu Upominkowego.

7. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które zostały złożone po terminie lub które nie
zawierają opisu niezgodności.

Napisz do nas!

Napisz do nas, a odpowiemy najszybciej jak się da!